Månad: november 2021

Uncategorized

44 musikaliska termer – Hur många kan du?

1. Coda

En coda är en symbol som används i noter för att ange var den sista passagen i ett stycke börjar. Ett stycke kommer att innehålla en ”da coda”-instruktion för att tala om för orkestern när den ska fortsätta till början av slutpassagen.

2. Crescendo

Ett crescendo är en gradvis ökning av den dynamiska volymen under ett musikstycke.

3. Da Capo

Da capo är en instruktion som används i noter och som säger till bandet eller orkestern att börja om från början av stycket och gå tillbaka till början.

4. Bar

I musik är en takt ett delavsnitt av tiden som definieras av en taktart. Till exempel tilldelar en 4/4-taktsignal fyra fjärdedelsnoter till varje takt.

5. BPM

Akronymen BPM står för ”Beats per minut” och avser antalet beats som kommer att inträffa inom sextio sekunder.

6. Kanon

Kanon i musik är när en melodi spelas av ett instrument eller en grupp instrument och sedan upprepas ett visst antal takter senare av ett annat instrument för att överlappa den ursprungliga melodin.

7. Cadence

En cadence är en sekvens av ackord som används för att beteckna slutet på en fras.

8. Cadenza

En cadenza är ett moment i ett musikstycke där en instrumentalist eller sångare ges möjlighet att spela ett solo fritt och med konstnärlig frihet att gå utanför ett stelt tempo eller en fast rytm.

Till exempel symboliserar ett G-nyckel eller diskantnyckel att ett G finns på andra raden i notförteckningen.

9. Forte

Forte är en term som används för att beskriva en högre dynamik. Forte ska vara högre än mezzo-forte men tystare än fortissimo.

10. Fortepiano

Fortepiano är en dynamisk instruktion som talar om för en instrumentalist att till en början spela en ton högt och sedan snabbt avta till en lugn, uthållig dynamik.

11. Giocoso

Giocoso i musik innebär att stycket ska spelas på ett roligt och bekymmersfritt sätt, oftast i ett högre tempo.

12. Nyckel

Nyckeln är en symbol som används i början av ett notstycke för att ange notvärdena på noten.

13. Allegro

Allegro betyder glad på italienska. I musik betyder det att musiken ska spelas i ett uppmuntrande och glatt tempo.

14. Alto

Alto är ett tonhöjdsområde som normalt tilldelas en sångare i en kör. Altans tonhöjdsområde ligger under Sopran men högre än Tenor.

15. Andante

Andante används för att beskriva ett måttligt långsamt tempo. Dess italienska betydelse ”att gå omkring” antyder ett gångtempo som ska användas i ett musikstycke.

16. Arpeggio

En arpeggio är när ett ackord av toner bryts och spelas i sekvens. Till exempel skulle en arpeggio i C-dur spelas C-E-G-C.

17. Dal Segno

Dal segno är en instruktion som används i noter och som talar om för bandet eller orkestern att fortsätta spela stycket från en annan del av stycket, vanligtvis markerad med en stjärnliknande symbol eller ett tecken.

18. Diminuendo

Motsatsen till ett crescendo, ett diminuendo är en minskning av den dynamiska volymen under ett musikavsnitt.

19. Dynamik

Inom musiken avser termen dynamik den intensitet och volym med vilken en ton ska spelas. De mest grundläggande dynamikerna är piano (mjukt), forte (hårt) och mezzo (medium).

20. Enharmonisk

Hänvisar till två toner som har olika stavningar men som ändå låter likadant. Till exempel är F# och Gb samma toner med olika stavningar.

21. Fermata

En fermata är en symbol som används i noter för att ange att en ton ska hållas längre än sin standardlängd. Hur länge noten kan hållas är upp till artisten eller dirigenten.

22. Flat

I musik hänvisar flat till den relativa tonala kvaliteten hos en ton. En flat not är en halvsteg under samma naturliga not i tonhöjd.

Att förstå musiktermer kan hjälpa dig att bättre kommunicera hur din musik ska låta med andra medarbetare.

23. Glissando

Ett glissando instruerar instrumentalister att glida i tonhöjd från ton till ton, i stället för att betona varje ton.

24. Glockenspiel

Glockenspiel är ett slagverksinstrument med tonhöjd med metallstänger som slås med en hård klubba.

25. Grave

Grave betyder högtidlig på italienska. Inom musiken anger en grave marknadsföring ett extremt långsamt tempo under 60 BPM.

26. Nyckel

I musik avser tonart den uppsättning toner som specifikt hör till en durskala eller dess relativa mollskala. Till exempel innehåller tonarten F-dur tonerna F-A-Bb-C-D-E-F.

27. Largo/Larghetto

Largo betyder stort på italienska. I orkestermusik syftar det på ett stort och långsamt tempo.

28. Leggero

Leggero betyder lätt på italienska. I noter betyder leggero att spela lätt, vanligtvis i ett snabbare tempo och på ett lättsamt sätt.

29. Legato

I musik betyder legato att koppla ihop varje ton smidigt utan mycket artikulation mellan tonerna.

30. Motiv

Ett motiv i musik avser en specifik melodi eller serie av toner som används på olika sätt i ett musikstycke eller en sång.

31. Naturligt

Naturliga toner i musik hänvisar till en ton som varken är skarp eller platt. Vanligtvis används en symbol för naturlig not för att tala om för musikern att noten är naturlig trots tonartssignaturen.

32. Nonet

I musik är en nonett en grupp på nio musiker.

33. Ostinato

I likhet med ett motiv är ett ostinato ett rytmiskt mönster som upprepas i ett musikstycke.

34. Panorering

Panorering i ljudproduktion avser stereoriktningen av ljudsignalen. När en ljudsignal är helt panorerad till vänster kommer den från vänster sida av en stereohögtalare.

35. Pianissimo

Pianissimo är en dynamisk instruktion inom musiken som säger åt musiker att spela mycket mjukt eller tystare. Det dynamiska området för en pianissimo-passage bör vara tystare än piano, men högre än pianississimo.

36. Pizzicato

Pizzicato betyder plockad på italienska, det instruerar stråksektioner att plocka på sina instrument i stället för att stråka dem.

37. Poco-a-poco

Poco-a-poco betyder lite efter lite och anger en stegvis förändring av tempot under en längre tidsperiod, antingen uppåt eller nedåt.

38. Presto

Presto betyder ögonblickligen på italienska. I musik betyder presto till ett mycket snabbt tempo vanligtvis över 170 BPM.

39. Kvartston

En kvartston är ett musikaliskt intervall som är hälften av värdet av en halvton och en fjärdedel av värdet av en helton.

40. Kvintuplet

I likhet med en triol är en kvintuplett en rytmisk notation som instruerar spelarna att spela fem toner i det utrymme som en kvartston använder.

41. Rhapsody

En rapsodi är ett musikstycke i en sats som utforskar flera fritt flytande avsnitt som inte nödvändigtvis har något samband med varandra.

42. Ritardando

Ett ritardando är en musikinstruktion som kräver att musikerna gradvis sänker tempot.

43. Rondo

En rondo är en typ av orkesterform eller sångstruktur. Den består vanligen av flera upprepade avsnitt som upprepas.

44. Rubato

Rubato anger att spelaren på lämpligt sätt kan öka och sänka tempot efter önskemål. Vanligtvis markeras rubato under en solosektion.

Uncategorized

Vad är folkmusik? – en kort introduktionFolkmusik kan delas i en nyare och en äldre gren. Å ena sidan har vi den traditionella musiken som spelades redan innan man började kalla det folkmusik och å andra sidan har vi musiken som växt fram under 1900-talet som en naturlig utveckling av folkets kreativitet och den kan klassas som en mer modern variant. Utöver detta finns det en del av folkmusiken som kan kallas för världsmusik. Med detta kan man syfta på liknande stilar från platser utanför Europa som utvecklats helt eller delvis oberoende från den europeiska folkmusiken som kan dateras ända tillbaka till 1700-talet.

Folkmusik har egentligen ingen klar definition och en förklaring till detta kan vara det handlar så mycket som kreativitet. Att definiera musikstilen i rent musikaliska termer brukar bli ett problem.

Ser man däremot folkmusiken från ett historiskt perspektiv kan man se vissa mönster. Exempelvis så följer musiken den nationella kulturen och återspeglar personliga och historiska och skeenden under året. Allt från låtar för födelsedagar och bröllop till låtar för högtider som påsk- och julafton. Det är vanligt att man har en kör som sjunger folkmusik och den kan utgöras av barn, amatörer eller professionella sångare.

Ett bättre sätt att definiera är således att kolla på typiska drag för folkmusik och så småningom bilda sig en uppfattning när man ser återkommande med musikstilen.

Idag är musik överlag en stor kommersiell industri men folkmusik skiljer sig från annan musik i detta hänseende. Det är vanligt att man ser den som icke-kommersiell.

En viktigt del av folkmusiken är kläderna man bär och det finns vissa företag som gör profilkläder med tryck för musiker.


Kända artister och spelmän inom folkmusiken

Följande artister är svenska folkmusiker och spelmanslag som har gjort sig ett namn inom denna genre:

  • Eric Sahlström
  • Kebnekajse
  • Lena Willemark
  • August Strömberg
  • Lorens Brolin
  • Sven Donat
  • Hultkläppen

Folkmusik under 1900-talet

Den nyare och mer populära folkmusiken som har växt fram under 1900-talet har utvecklats från den traditionella folkmusiken som har praktiserats i urminnes tider (mer om det senare). Enligt Wikipedia var först under denna tiden som spelman kallade den folkmusik när det framförde sin musikkonst på en scen. Ett sätt att se den var att det var först nu som den svenska folkmusiken bildades när de lantliga traditionerna mötte städernas konst- och populärmusik.

I mitten av det senaste seklet, nittonhundratalet, var det mycket som skedde inom folkmusikens utveckling. En ny och allt mer populärt inriktning växte fram ur det traditionella folkmusiken som fortfarande levde kvar. Denna nya undergren brukar man kalla för den andra väckelsen och den nådde sin topp under 1960-talet. Det som väckte fram under den här perioden och genom andra väckelsen kallas ofta för nutida folkmusik. Att prata om den nutida folkmusiken hjälper oss att avskilja de olika stilarna ännu bättre.

Nutida folkmusik

Den nutida folkmusiken har präglats av många olika influenser från annan musik som växte fram och var populärt under mitten av 1900-talet och framåt. På grund av dessa influenser har det bildats under grenar i denna stilen. Några exempel på stilar som brukar praktiseras är folkrock, elektrisk folkmusik och folk metal. Tack vare dessa influenser blir det inte så svårt att skilja stilrena åt när man väl har lyssnat en del på folkmusik. Däremot är en sak som kan röra till det den hel del att många av artister blandar stilarna i en och samma låt. Det är också vanligt att artister som spelar traditionell folkmusik också producerar låtar i nutida folkmusik och vice versa.

Skillnader mellan Folkmusik i Sverige och England.


Det vi menar med folkmusik i Sverige är inte detsamma som folksång (folk song) eller folkmusik (folk music). Artister inom dessa genrer är Joan Baez, The Weavers, Bob Dylan (tidigt i karriären) och Pete Seeger Det vi menar med folkmusik i Sverige kallas ofta traditionell musik (traditional music) på Engelska.

Traditionell folkmusik

Folkmusik är en relativt ny term som myntades på 1700-talet. Däremot är det inte särskilt troligt att ingen spelade och dansade tidigare än då. Ordet folkmusik pekar sålunda till den musik som utvecklas genom all tiden som skiljer sig från alla moderna stilar som har vuxit fram under 1900-talet och saknar ett visst traditionellt ursprung.

Hur långt tillbaka i historien människan utövat musik är svårt att säga men redan på medeltiden fanns vokal och instrumentell musik. Det som fick namnet folkmusik har dock inte så lång historia som till medeltiden, men om det fanns likheter mellan det som utövades redan då är förlorat i historien.

Den svenska folkmusiken som utvecklades från början av 1900-talet är olika den traditionella folkmusiken som praktiserades på 1700-talet.

Uncategorized

Typiska drag för folkmusik

I vår introduktion till vad Folkmusik är berättade vi om hur folkmusiken vuxit fram i Sverige och skillnaden mellan olika typer av folkmusik världen över. I den här artikeln kommer du lära dig om folkmusikens karaktärsdrag.

Ett förenklat sätt att tala om folkmusik definiera det som att:

Folkmusik är vad folk traditionellt sjunger

Denna definition som sagt förenklad och om du läser vår introduktion ser du varför. I vilket fall så är det enklare att definiera folkmusik med hjälp av olika typiska kännetecknande egenskaper istället för folkmusik än att ge en exakt definition med ett kort stycke text. Här följer 7 stycken:

7 Typiska drag för folkmusik

Förs vidare muntligt: Man lär sig folkmusik av varandra, av familj och vänner. Med tiden utvecklas traditionerna av denna muntliga prägel

Sträcker sig över generationer: Folkmusiken är levt kvar från generation till generation i flera århundraden. Sång, musik och dans är en social betydelse. Det skapar samhörighet mellan grupper av människor och införlivar patriotism

Icke-kommersiellt: Folkmusik brukar inte praktiseras för att tjäna pengar. Man dansar, sjunger och spelar musiker av nöje, intresse och passion.

Ej skyddat av upphovsrätt: Vanligtvis brukar inte folkmusik innefattas av upphovsrätt men det kan finnas undantag. Det brukar handlar om glädje och samhörighet och inte pengar. Dessutom är folkmusik mer som något man göra tillsammans utan gränser mellan individer.

Kopplat till högtider: Folkmusik är ofta en del av högtider.
Olika danser och sånger har kopplingar till årstider och högtider. I Sverige är det vanligt förekommande på högtider som påsk, jul och nyår.

Firande av händelser: Vanligt förekommande i samband mer personliga händelser som man vill fira. Man har folkmusik som en del i firande av allt från skörd till födelsedagar. På bröllop kan man ofta höra folkmusik men också med melankoliska sammankomster såsom begravningar.

Reflekterar olika kulturer: Det finns likheter i den folkmusik som praktiseras mellan kulturer. När människor har rest och återvänt har det tagit med sig inspirationer och överfört influenser som kommit att forma folkdansen i Europa och kanske också resten av världen.

Svårt att definiera: Att ge folkmusik en exakt definition blir svårt då att det har så mycket med kreativitet och tradition att göra.

Uncategorized

Den svenska folkmusikens utveckling

Under de senaste åren har Sverige erkänts som en av världens mest imponerande bidragsgivare inom popmusiken, med dess musikaliska artister och producenter som dominerar det samtida poplandskapet i hemlandet och utomlands. Med så mycket uppmärksamhet kring Sveriges andel i musikens framtid verkar det hög tid att vi tar en titt tillbaka på ursprunget till landets musikaliska känslighet. Vi hoppas kunna förstå bättre vad ”musik” i Sverige betydde före ABBA och Max Martin.

Den tidiga svenska musiken utgjordes främst av ballader och kulning, eller herdeutrop. Kulning är en sång som vanligtvis sjungs av kvinnor i syfte att kalla ner får och kor från de kullar där de betar. Det finns belägg för att dess användning går så långt tillbaka som till domesticeringen av djuren under medeltiden. Kulnings vokaliseringar präglas av många kvartstoner och halvtoner – som ofta kallas ”blå toner” – vilket leder till en spöklik, spöklik effekt.

När de inte var ute i bergen spelade svenskarna melodier på instrument som nyckelharpa och fiol. Nyckelharpa, eller ”nyckelfiol”, är ett traditionellt instrument som använder tangenter som drivs av nycklar för att ändra tonhöjd. Spår av instrumentets existens på en kyrkorelief på Gotland daterar instrumentet till 1350. Även om det var utbrett under 1400- och 1500-talen var det inte förrän i början av 1600-talet som nyckelharpa verkligen slog igenom, särskilt i Uppland.

I likhet med nyckelharpan, men mer strömlinjeformad i sin konstruktion, kom fiolen till Sverige i början av 1600-talet och blev snabbt det instrument som många musiker valde. Den är utan tvekan det paradigmatiska instrumentet i svensk folkmusik, som möjliggör såväl spänstiga polska sånger som lugna ”gånglåtar” eller ”vandringsmelodier”. Folkmusiker var kända som ”spelmän” och var en integrerad del av danser och ceremonier i svenska städer på landsbygden. Jämtlands Lapp-Nils, Bingsjös Pekkos Per och Malungs Lejsme-Per Larsson var alla älskade, virtuosa fiolspelare, även om de tyvärr aldrig spelades in.

Trots en våg av religiös fundamentalism som nådde Skandinavien på 1800-talet och som framställde musiken som syndig, fortsatte folkmusikerna att underhålla sina småstäder genom ljuvliga melodier och fingerfärdiga spel. Ändå var folkmusiktraditionen diffus och låtarna var inte särskilt väldokumenterade. Det var inte förrän Götiska Förbundet bildades 1811 som Sveriges musiktradition undersöktes och behandlades formellt som en viktig del av landets kulturarv.

Götiska Förbundet bildades strax efter Sveriges övergång till en modern konstitutionell monarki 1809. En grupp skandinaviska akademiker, som var nostalgiska över en svunnen tid, startade sällskapet för att främja litterära och poetiska studier, med sikte på att begrunda den skandinaviska forntiden. De såg de tidiga svenska agrarerna som okomplicerade, obefläckade och ursprungliga och hoppades kunna förstå dem bättre genom analyser av deras kulturella produktion. Svenska folkmusiktraditioner studerades och arkiverades följaktligen. Även om sällskapet var kortlivat (det upplöstes efter ett decennium av vila 1844) lyckades det sätta ljuset på landets musikaliska traditioner med Arvid Afzelius banbrytande antologi av folkvisor: ”Svenska sånger från antiken”.

I Afzelius antologi med sånger ingick några från Sveriges omfattande balladtradition. De svenska balladerna, som var lika mycket en del av Sveriges musikaliska arv som den instrumentala folkmusiken, var kända för sin poetiska, berättande kvalitet. Genren uppstod i slutet av 1700-talet med Carl Michael Bellman, som levererade sånger som i tonen varierade från romantiskt till satiriskt, från humoristiskt till elegiskt. Svenska trubadurer som Bellman föll kortvarigt ur modet på 1800-talet, men 1900-talet välkomnade en av Sveriges mest älskade trubadurmusiker: Evert Taube. Med sina första framträdanden på 1920-talet sjöng Taube berättelser om sin utlandsvistelse i Argentina och till sjöss, och ofta representerade han en längtan efter det romantiska landskapet i den svenska skärgården.

Även om Taubes ballader var populära ända in i mitten av 1900-talet, minskade intresset för folkmusik och musiker började träffas i informella sammanhang för att lära av varandra och utveckla sina färdigheter. Fiddling hade tidigare varit en ensam utövning, men under andra hälften av 1900-talet ledde sådana informella musiksessioner till att amatörmusikgrupper, eller spelmänslag, bildades. Dessa musikgrupper var främst lokaliserade i Dalarna och ansågs typiskt sett föråldrade.

Allt detta förändrades dock när 1960-talets ungdomar i Sverige förde med sig en roots-revival. Inspirerade av den våg av folkmusik som spreds i USA tog många unga svenskar upp nyckelharpa, fiol och dragspel och skapade sina egna spelmänslag. De spelade på vanliga TV- och radiokanaler och gav nytt liv åt en döende tradition.

I början av 1970-talet kom smaken för jazz, rock och pop och folkmusiktraditionen försvann långsamt från den svenska musikscenens förgrund. Nu kan vi hitta spår av både balladen och folkmusiktraditionen i alla hörn av landet. Musiker som Lars Winnerbäck är våra samtida trubadurer, som breddar balladtexterna till att omfatta politiska funderingar och samhällskritik, och i många städer finns det folkmusikföreningar som Folkmusikhuset i Stockholm, där gästerna uppmuntras att fiolspela och dansa. Med sommarsäsongen i antågande är det den perfekta tiden att sätta på lite Taube och sjunka in i en våg av skandinavisk nostalgi.

Källa: https://swedishpress.com/evolution-of-swedish-folk-music/

Uncategorized

3-steg till att lära dig spela Violin

Det är alltid en fantastisk upplevelse för någon att lära sig ett musikinstrument. Att spela ett instrument kan förbättra minnet och uppmärksamhetsspannet, förbättra hållningen, minska stressen och öka den sensoriska utvecklingen. De fysiska, mentala och sociala fördelarna med att spela ett musikinstrument är välkända, men fiolen erbjuder några ganska överraskande tillägg. Du kanske blir förvånad över att upptäcka att det finns många utmärkta, livslånga fördelar med att spela fiol; och för att lära sig att spela fiol, liksom alla andra företag, krävs helt enkelt att man har rätt verktyg och rätt undervisning. Här är några tips som kommer att täcka några grunder i violinspelning som vi hoppas kommer att hjälpa dig i din inlärning!

Steg 1: Skaffa nödvändig utrustning

Det första du behöver för att komma igång som fiolnybörjare är att skaffa en fiol. Violinen finns i olika storlekar beroende på elevens ålder. Vanligtvis när du köper en fiol levereras den med en fiolbåge, ett fiolfodral och violinharts. Annan utrustning som axelstöd för violin, notställ, violinmuta kommer också att vara till nytta.

Steg 2: Grunderna i violinspelandet

Bland alla andra instrument har violin en brantare inlärningskurva i början, kanske ännu mer för små barn på grund av instrumentets fysiska krav. Nedan följer några grundläggande tips som man bör hålla utkik efter och som man måste behärska i början för att få en smidig inlärningsresa på fiolen.

Hållning

Att hålla instrumentet på rätt sätt är viktigt när du lär dig violin. Det är mycket viktigt att ha en bra hållning när man håller fiolen och stråken eftersom det är grunden för en bra violinist. Se till att dina axlar inte är upphöjda och att de är avslappnade. Luta huvudet något åt vänster så att violinen vilar på din vänstra axel. När det gäller höger hand (båghanden), kontrollera om höger tumme är böjd, lillfingret ligger på stråken och resten av fingrarna är avslappnade när du håller stråken. Om tyngden är för tung kan du öva högerhandshållningen med en penna.

Pizzicato och Arco

En av grunderna i violinspelande som du skulle täcka när du lär dig kommer att vara de fyra strängarna. När du övar på att hålla fiolen kan du göra några övningar i pizzicato, dvs. att plocka strängen med höger pekfinger, för att bekanta dig med de fyra öppna strängarna på fiolen. De öppna strängarna på violinen är: G D A E (från vänster till höger). Ett enkelt sätt att memorera är att använda en minnesbok: Great Danes Are Enormous.

När du har vant dig vid att hålla fiolen är det dags att spela med fiolbågen. Bågen ska placeras på strängen mellan bryggan och greppbrädan för att fiolen ska ge ett fint ljud. Om du är för nära bryggan eller greppbrädan kan det ljud som produceras bli svårare att kontrollera. När du drar bågen över de öppna strängarna ska du se till att bågen är parallell med bryggan och att din högra handled och dina axlar är avslappnade. Gör övningen långsamt och lyssna noga på det ljud som produceras, om det är för lätt eller för tungt.

Fingersättningar

Efter flera lektioner om de öppna strängarna (G, D, A, E) är ett av nästa steg i violinspelandet några övningar för att introducera användningen av fingrarna på greppbrädan. Din lärare kommer att märka din fiol för att hjälpa dig att identifiera den plats på greppbrädan där du placerar fingrarna. Om du placerar fingrarna fel kan det leda till dålig tonhöjd, så kontrollera regelbundet och försök att memorera det genom att lyssna.

Steg 3: Öva, öva, öva!

Slutligen en mycket viktig punkt som måste tas upp när man lär sig att spela fiol: Utveckla goda övningsvanor! Om du odlar goda övningsvanor kommer din inlärningsprocess att förbättras snabbt. Det är viktigt att öva dagligen, till och med 20-30 minuter om dagen om du har möjlighet, snarare än att öva bara en gång i veckan. Gör dina övningar långsamt och känn igen de övningar och mönster som din lärare har bett dig att arbeta med, innan du spelar dem i snabbare takt. Noggrannhet är alltid viktigare än snabbhet. Du kommer att lära dig din fiolteknik snabbare om du börjar med långsam övning dagligen. Lyssna noga på vad du strävar efter under övningen, oavsett om det är ljud, artikulationer, dynamik eller fraseringar.

Det är också viktigt att ha en bra och tålmodig lärare som kan vägleda och coacha dig i din strävan att bemästra violinen.

Källa: https://www.aureusacademy.com/step-step-guide-play-violin-beginners/