Uncategorized

44 musikaliska termer – Hur många kan du?

1. Coda

En coda är en symbol som används i noter för att ange var den sista passagen i ett stycke börjar. Ett stycke kommer att innehålla en ”da coda”-instruktion för att tala om för orkestern när den ska fortsätta till början av slutpassagen.

2. Crescendo

Ett crescendo är en gradvis ökning av den dynamiska volymen under ett musikstycke.

3. Da Capo

Da capo är en instruktion som används i noter och som säger till bandet eller orkestern att börja om från början av stycket och gå tillbaka till början.

4. Bar

I musik är en takt ett delavsnitt av tiden som definieras av en taktart. Till exempel tilldelar en 4/4-taktsignal fyra fjärdedelsnoter till varje takt.

5. BPM

Akronymen BPM står för ”Beats per minut” och avser antalet beats som kommer att inträffa inom sextio sekunder.

6. Kanon

Kanon i musik är när en melodi spelas av ett instrument eller en grupp instrument och sedan upprepas ett visst antal takter senare av ett annat instrument för att överlappa den ursprungliga melodin.

7. Cadence

En cadence är en sekvens av ackord som används för att beteckna slutet på en fras.

8. Cadenza

En cadenza är ett moment i ett musikstycke där en instrumentalist eller sångare ges möjlighet att spela ett solo fritt och med konstnärlig frihet att gå utanför ett stelt tempo eller en fast rytm.

Till exempel symboliserar ett G-nyckel eller diskantnyckel att ett G finns på andra raden i notförteckningen.

9. Forte

Forte är en term som används för att beskriva en högre dynamik. Forte ska vara högre än mezzo-forte men tystare än fortissimo.

10. Fortepiano

Fortepiano är en dynamisk instruktion som talar om för en instrumentalist att till en början spela en ton högt och sedan snabbt avta till en lugn, uthållig dynamik.

11. Giocoso

Giocoso i musik innebär att stycket ska spelas på ett roligt och bekymmersfritt sätt, oftast i ett högre tempo.

12. Nyckel

Nyckeln är en symbol som används i början av ett notstycke för att ange notvärdena på noten.

13. Allegro

Allegro betyder glad på italienska. I musik betyder det att musiken ska spelas i ett uppmuntrande och glatt tempo.

14. Alto

Alto är ett tonhöjdsområde som normalt tilldelas en sångare i en kör. Altans tonhöjdsområde ligger under Sopran men högre än Tenor.

15. Andante

Andante används för att beskriva ett måttligt långsamt tempo. Dess italienska betydelse ”att gå omkring” antyder ett gångtempo som ska användas i ett musikstycke.

16. Arpeggio

En arpeggio är när ett ackord av toner bryts och spelas i sekvens. Till exempel skulle en arpeggio i C-dur spelas C-E-G-C.

17. Dal Segno

Dal segno är en instruktion som används i noter och som talar om för bandet eller orkestern att fortsätta spela stycket från en annan del av stycket, vanligtvis markerad med en stjärnliknande symbol eller ett tecken.

18. Diminuendo

Motsatsen till ett crescendo, ett diminuendo är en minskning av den dynamiska volymen under ett musikavsnitt.

19. Dynamik

Inom musiken avser termen dynamik den intensitet och volym med vilken en ton ska spelas. De mest grundläggande dynamikerna är piano (mjukt), forte (hårt) och mezzo (medium).

20. Enharmonisk

Hänvisar till två toner som har olika stavningar men som ändå låter likadant. Till exempel är F# och Gb samma toner med olika stavningar.

21. Fermata

En fermata är en symbol som används i noter för att ange att en ton ska hållas längre än sin standardlängd. Hur länge noten kan hållas är upp till artisten eller dirigenten.

22. Flat

I musik hänvisar flat till den relativa tonala kvaliteten hos en ton. En flat not är en halvsteg under samma naturliga not i tonhöjd.

Att förstå musiktermer kan hjälpa dig att bättre kommunicera hur din musik ska låta med andra medarbetare.

23. Glissando

Ett glissando instruerar instrumentalister att glida i tonhöjd från ton till ton, i stället för att betona varje ton.

24. Glockenspiel

Glockenspiel är ett slagverksinstrument med tonhöjd med metallstänger som slås med en hård klubba.

25. Grave

Grave betyder högtidlig på italienska. Inom musiken anger en grave marknadsföring ett extremt långsamt tempo under 60 BPM.

26. Nyckel

I musik avser tonart den uppsättning toner som specifikt hör till en durskala eller dess relativa mollskala. Till exempel innehåller tonarten F-dur tonerna F-A-Bb-C-D-E-F.

27. Largo/Larghetto

Largo betyder stort på italienska. I orkestermusik syftar det på ett stort och långsamt tempo.

28. Leggero

Leggero betyder lätt på italienska. I noter betyder leggero att spela lätt, vanligtvis i ett snabbare tempo och på ett lättsamt sätt.

29. Legato

I musik betyder legato att koppla ihop varje ton smidigt utan mycket artikulation mellan tonerna.

30. Motiv

Ett motiv i musik avser en specifik melodi eller serie av toner som används på olika sätt i ett musikstycke eller en sång.

31. Naturligt

Naturliga toner i musik hänvisar till en ton som varken är skarp eller platt. Vanligtvis används en symbol för naturlig not för att tala om för musikern att noten är naturlig trots tonartssignaturen.

32. Nonet

I musik är en nonett en grupp på nio musiker.

33. Ostinato

I likhet med ett motiv är ett ostinato ett rytmiskt mönster som upprepas i ett musikstycke.

34. Panorering

Panorering i ljudproduktion avser stereoriktningen av ljudsignalen. När en ljudsignal är helt panorerad till vänster kommer den från vänster sida av en stereohögtalare.

35. Pianissimo

Pianissimo är en dynamisk instruktion inom musiken som säger åt musiker att spela mycket mjukt eller tystare. Det dynamiska området för en pianissimo-passage bör vara tystare än piano, men högre än pianississimo.

36. Pizzicato

Pizzicato betyder plockad på italienska, det instruerar stråksektioner att plocka på sina instrument i stället för att stråka dem.

37. Poco-a-poco

Poco-a-poco betyder lite efter lite och anger en stegvis förändring av tempot under en längre tidsperiod, antingen uppåt eller nedåt.

38. Presto

Presto betyder ögonblickligen på italienska. I musik betyder presto till ett mycket snabbt tempo vanligtvis över 170 BPM.

39. Kvartston

En kvartston är ett musikaliskt intervall som är hälften av värdet av en halvton och en fjärdedel av värdet av en helton.

40. Kvintuplet

I likhet med en triol är en kvintuplett en rytmisk notation som instruerar spelarna att spela fem toner i det utrymme som en kvartston använder.

41. Rhapsody

En rapsodi är ett musikstycke i en sats som utforskar flera fritt flytande avsnitt som inte nödvändigtvis har något samband med varandra.

42. Ritardando

Ett ritardando är en musikinstruktion som kräver att musikerna gradvis sänker tempot.

43. Rondo

En rondo är en typ av orkesterform eller sångstruktur. Den består vanligen av flera upprepade avsnitt som upprepas.

44. Rubato

Rubato anger att spelaren på lämpligt sätt kan öka och sänka tempot efter önskemål. Vanligtvis markeras rubato under en solosektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *